Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden voor coaching, workshops, groepstrajecten en activiteiten door Happiness Atelier. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van het aanbod en bevatten belangrijke
informatie voor u als deelnemer.

Contactgegevens
Bezoek adres Voorweg 112 Zoetermeer
Telefoonnummer +31 6 12425983
Email info@happinessatelier.nl
www.happinessatelier.nl
KvK-nummer: 82096759
Btw-identificatienummer: nvt


1. Definities


1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Happiness Atelier en de deelnemer, voor
(online) trajecten/coaching/sessies die door Happiness Atelier worden georganiseerd.
2) Happiness Atelier staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82096759
3) Klant/Deelnemer: de natuurlijk persoon, dan wel een bedrijf, beroepsgroep of instelling, die een Overeenkomst aangaat met Happiness Atelier via email, een inschrijfformulier of op andere wijze.
4) Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst met Happiness Atelier waar de Algemene Voorwaarden voor
trajecten en sessies integraal onderdeel van uitmaken.
5) Akkoordverklaring: de deelnemer gaat bij inschrijving automatisch akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Via de de webshop wordt deelnemer gevraagd akkoord te gaan bij aankoop.


2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Op alle overeenkomsten en leveringen van Happiness Atelier zijn de Algemene Voorwaarden voor
trajecten/sessies van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.


3. Prijzen en informatie

De prijzen van de alle producten staan op de website van Happiness Atelier (www.happinessatelier.nl) of
worden besproken tijdens een gratis sessie of lezing. Happiness Atelier is BTW vrijgesteld.


4. Totstandkoming Overeenkomst

1) De overeenkomst komt tot stand nadat de deelnemer bij aankoop op de website akkoord heeft gegeven op de algemene voorwaarden. Gaat aankoop op andere wijze, dan onvangt klant de algemene voorwaarden via email. Door aankoop te bevestigen gaat klant akkoord met de voorwaarden.
2) Is de traject/een sessie waarvoor klant zich heeft ingeschreven, in de tijd tussen indienen en de afhandeling
vol geraakt, dan ontvangt de klant daarover bericht. De klant komt desgewenst op een wachtlijst.


5. Betaling

1) Klant dient betalingen voor aanvang traject/sessie te voldoen ( per overboeking).
2) In overleg is betalen via overboeking en in termijnen mogelijk.
3) Deelname kan pas plaatsvinden nadat het volledige bedrag is betaald.
4) Als de werkgever van de deelnemer betaalt, blijft de deelnemer zelf verantwoordelijk voor betaling.


6. Wijzigen, Herroepen en Annuleren

1) De deelnemer kan binnen 10 dagen na inschrijving, uitsluitend via e-mail de inschrijving herroepen. Daarna gaat de annuleringsperiode in waaraan kosten verbonden zijn.
2) Mochten er onverhoopt te weinig deelnemers zijn, of is er sprake van overmacht door omstandigheden, dan behoudt
Happiness Atelier zich het recht voor het traject/workshop te annuleren. Happiness Atelier zal de klant een nieuwe
datum voorstellen. Indien een voorgestelde datum niet schikt, volgt volledige restitutie van het reeds betaalde
inschrijfgeld.
3) Annulering van de traject(afspraak)/workshop door de deelnemer dient via e-mail, of aangetekende brief, plaats te vinden en zal afgehandeld worden waarbij restitutie binnen twee weken na de annuleringsdatum zal plaatsvinden.


7. Klachtenprocedure

1) Klachten worden strikt vertrouwelijk behandeld.
2) Indien de deelnemer een klacht heeft over een traject/workshop dan kan de deelnemer dit melden via e-mail info@happinessatelier.nl
3) Binnen 3 werkdagen zal Happiness Atelier via e-mail een bevestiging van ontvangst aan de deelnemer sturen en
schriftelijk, via e-mail , reageren op de klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te
geven, dan zal Happiness Atelier een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of
definitieve reactie te geven op de klacht van de klant. Er wordt gestreefd om binnen 2 weken tot een gezamenlijk
gedragen oplossing te komen. Mocht het niet lukken binnen deze termijn, wordt u hiervan binnen een week op de hoogte gesteld, met een indicatie wanneer Happiness Atelier een reactie zal geven.
4) Klachten worden bewaard in het klachtenregister van Happiness Atelier. De Wet Bescherming Persoonsgegevens
is van toepassing. Vijf jaar na afhandeling van de klacht, wordt deze uit het register verwijderd en worden alle stukken die op de klacht betrekking hebben vernietigd.